Saturday, 14 September 2013

ಬೇಸಾಯವೆಂಬ ಬವಣೆಯ ಲೋಕ- ಒಂದುPÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ zÀ±ÀPÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀ gÉÊvÀgÀ ¸ÀASÉå, CªÀgÀ §ªÀuÉAiÀÄ §zÀÄPÀÄ, gÉÊvÀgÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À PÀtÂÚÃj£À PÀxÉ, EªÉ®èªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀëöäªÁV CªÀ¯ÉÆÃQ¹zÀgÉ, F dUÀwÛ£À°è ªÀiË®å ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¥sÀ®«®èzÀ ªÀÈwÛ JA§ÄzÀÄ EgÀĪÀÅzÁzÀgÉ, CzÀÄ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ ªÀÈwÛ JAzÀÄ ¤¸ÀìAPÉÆÃZÀªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ ºÀ®ªÀjUÉ ¹¤PÀvÀ£ÀzÀ ªÀiÁvÉAzÀÄ PÀAqÀgÉ C±ÀÑAiÀÄð«®è. ¸ÀévÀB M§â ¨ÉøÁAiÀÄUÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁV ºÀÄnÖ, £À£Àß PÀÄlÄA§zÀ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ §ªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ F ªÀÈwÛUÉ ¨É£ÀÄß wgÀÄV¹ PÀĽwgÀĪÀ ¥ÀjAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀgÉ, CªÀgÀ ¤zsÁðgÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀÄzÉãÉÆà JAzÀÄ C¤¸ÀvÉÆqÀVzÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÁ® ¨ÉøÁAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀA© ¨É¼ÉzÀ £À£Àß PÀÄlÄA§zÀ°è £À£Àß vÀ¯ÉªÀiÁjUÉ  ¨ÉøÁAiÀÄzÀ eÉÆvÉ EzÀÝ PÀ¼ÀÄî §½îAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ PÀvÀÛj¹ ºÉÆUÀÄwÛzÉ. EzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ fÃtÂð¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀvÀå.
£ÁªÀÅ £Á®égÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀ°è »jAiÀĪÀ£ÁzÀ £À£ÀUÉ, ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß »A¢£ÀªÀ¤UÉ  vÀ¯Á MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á®Ì£Éà ¸ÀºÉÆÃzÀgÀjUÉ MAzÉÆAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ªÀiÁvÀæ. £Á®égÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ¢AzÀ zÀÆgÀ G½zÀ PÁgÀt¢AzÁV Hj£À°ègÀĪÀ E§âgÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¨ÉøÁAiÀÄ £ÀA©PÉÆAqÀÄ §zÀÄPÀÄwÛzÁÝgÉÉ. C¥Àà£À ¸Á«£À £ÀAvÀgÀªÀÇ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ºÀAaPÉƼÀîzÀ PÁgÀt¢AzÁV CªÀgÀÄ Hj£À°è £ÉªÀÄ䢬ÄAzÀ §zÀÄQzÁÝgÉ. DzÀgÉ, £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À SÁ¸ÁV PÀA¥À¤AiÀÄ°èzÀÄÝPÉÆAqÀÄ,¹AUÁ¥ÀÄgÀ, ¨ÁAPÁAUï xÁAiÉÄèAqï JAzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛwÛgÀĪÀ CªÀ£ÀÄ JAzÀÆ ¨ÉøÁAiÀÄzÀvÀÛ wgÀÄV £ÉÆÃqÀ°®è, E£ÀÆß £À£Àß ªÀÄUÀ ºÀÄnÖzÀ Hj£À°è ªÉÆzÀ® JAlÄ ªÀµÀð PÀ¼ÉzÀzÀÝ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹zÀgÉ, C¥Àà£À HgÀÄ ºÉÃVzÉ JAzÀÄ wgÀÄV £ÉÆÃrzÀªÀ£À®è. CgÀuÁå¢üPÁjAiÀiÁV §zÀÄPÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀ CªÀ¤UÉ C¥Àà£À D¹ÛAiÀiÁUÀ°, HgÁUÀ° FUÀ ¨ÉÃqÀªÁVzÉ. EµÀÄÖ ªÀµÀð £ÀªÀÄä£É߯Áè ¥ÉÆgÉzÀ ¨sÀÆ«Ä vÁ¬ÄAiÀÄ IÄtªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÀÄ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ¸Á«£ÉÆA¢UÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÉÝêÉ. EzÀÄ ºÉüÀ¯ÁgÀzÀ, C£ÀĨsÀ«¸À¯ÁgÀzÀ £ÀªÉÆä¼ÀV£À ¸ÀAPÀlUÀ¼ÀÄ.

PÀ¼ÉzÀ wAUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¥Àwß E§âgÀÆ GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ zÉêÀgÀPÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉøÁAiÀÄzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä JgÀqÀÄ gÁwæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ºÀUÀ®Ä ²gÀ¹, CAPÉÆïÁ, PÀĪÀÄmÁ, PÉÆ®ÆègÀÄ CgÀtå, PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ, »jAiÀÄqÀÌ, GqÀĦ, ¨É¼ÀÛAUÀr, ªÀÄÆqÀÄ©zÀgÉ, UÀÄgÀĪÁAiÀÄÆgÀÄ »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ HgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄvÀÄÛªÁUÀ, C°è£À ¨ÉøÁAiÀÄzÀ jÃw jªÁdÄUÀ¼ÀÄ, d£ÀjUÉ  ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ¦æÃw , §zÀÞvÉ, EªÉ®èªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¨ÉøÁAiÀÄ ªÀÈwAiÀÄ ¸ÀAPÀlUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÉÆA¢V£À ¨Á®åzÀ £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ  JqÉ©qÀzÉ £À£ÀߣÀÄß PÁqÀÄwÛªÉ. PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀzÀ PÀȶ GvÀà£Àß ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è gÉÊvÀgÀÄ ¸ÀÄjªÀ ªÀļÉAiÀÄ°è vÁªÀÅ ¨É¼ÉzÀ vÀgÀPÁjUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ §ªÀuÉ £ÉÆÃr £À£Àß ±ÀvÀÄæ«UÀÆ F  ¨ÉøÁAiÀĪÉA§ ªÀÈwÛ ¨ÉÃqÀ JA§ ¨sÁªÀ£É ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄÆr§AvÀÄ.
£À£ÀV£ÀÆß £É£À¦zÉ. CzÀÄ 1968 £Éà E¸À«. £À£ÀUÁUÀ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì. ±Á¯É ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁªÁUÀ®Æ C¥Àà£À eÉÆvÉ, vÉÆÃl, UÀzÉÝ ºÉÆ® JAzÀÄ wgÀÄUÀÄwÛzÉÝ. gÁwæAiÀÄ ªÉÃ¼É C¥Àà HgÁZÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÀtzÀ°è ¨sÀvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÁVAiÀÄ ªÉÄzÉUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄÄvÁÛ ¥ÀÄlÖ UÀÄr¸À°£À°è ¯ÁnÃ£ï ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è C¥Àà£À PÀA§½AiÉƼÀUÉ PÁAUÀgÉÆ ¥ÁætÂAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÉƼÀV£À ªÀÄjAiÀÄAvÉ ºÀÄzÀÄV ªÀÄ®UÀÄwÛzÉÝ. D ªÀµÀð ¨É®èzÀ ¨É¯É wêÀæ ªÁV E½zÀÄ ºÉÆÃVvÀÄÛ. MAzÀÄ ¸Á«gÀ ¨É®èzÀ ¨É¯É MA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ vÀ®Ä¦vÀÄÛ. ( ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ°è ¨É®èzÀ CZÀÄÑUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄvÁÛgÉ. LªÀvÀÄÛ ¨É®èzÀ CZÀÄÑUÀ¼À PÀÆr¹ ¦Ar PÀlÄÖvÁÛgÉ. E¥ÀàvÀÄÛ ¦ArUÀ½UÉ MAzÀÄ ¸Á«gÀ JAzÀÄ ¯ÉPÀÌ)  PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸ÁPÁuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ D¯ÉªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ ªÉZÀÑ MAzÀÄ ¸Á«gÀPÉÌ ºÀ£ÉßgÉqÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä vÀUÀÄ®ÄwÛvÀÄÛ. F ¹ÜwAiÀÄ°è C¥Àà ºÀ£ÉßgÉqÀÄ wAUÀ½UÉ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÀÝ PÀ©âUÉ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ wAUÀ¼ÀÄ PÁzÀ. £ÀAvÀgÀ wêÀiÁð¤¹zÀªÀ£ÀAvÉ Erà JgÀqÀÄ JPÀgÉ PÀ©â£À UÀzÉÝUÉ vÁ£É ¤AvÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀ. Erà PÀ©â£À UÀzÉÝ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, C¥Àà, UÀzÉÝ vɪÀj£À (§zÀÄ) ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ lªÀ¯ï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ©QÌ ©QÌ C¼ÀÄwÛzÀÝ. £À£ÀߥÀà£À D avÀæ EªÉÇwÛUÀÆ £À£ÉßzÉAiÉƼÀUÉ ²¯Á ±Á¸À£ÀzÀ §gÀºÀzÀAvÉ CZÉÆÑwÛ PÀĽvÀÄ ©nÖzÉ. gÉÊvÀ£ÉƧâ£À ¸ÀAPÀlUÀ¼ÉãÀÄ JA§zÀÄ FUÀ CxÀðªÁUÀvÉÆqÀVzÉ.


£É¯É¬Ä®èzÉ PÀÆ°AiÀÄ£ÀÄß ªÀÈwÛAiÀÄ£ÁßV D±Àæ¬Ä¹PÉÆArgÀĪÀ M§â ±ÀæªÀÄfë, vÀ£Àß ±ÀæªÀÄPÉÌ vÀPÀÌ PÀÆ° ¹UÀ¢zÀÝgÉ, DvÀ ºÀ¹«¤AzÀ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ, ªÀÄÆmÉ ºÉÆgÀ®Ä, E®èªÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÉÆgÀ®Ä ¤gÁPÀj¸ÀÄvÁÛ£À. EzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ CªÀ£À CºÀAPÁgÀªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁUÀzÀÄ. ºÀ¹«£À £ÀqÀÄªÉ DvÀ vÀ£Àß ±ÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ElÄÖPÉÆArgÀĪÀ UËgÀªÀ, ¸Áã©üªÀiÁ£À EªÉ®èªÀ£ÀÆß ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ. M§â PÀÆ°PÁgÀ¤UÉ EgÀĪÀ ªÀÈwÛAiÀÄ §UÉV£À  ¸ÁévÀAvÀæöå F zÉñÀzÀ°è M§â ¨ÉøÁAiÀÄUÁgÀ¤UÉ E®è JA§ÄzÀÄ PÀlÄ ªÁ¸ÀÛªÀ ¸ÀAUÀw.
F ¢£À £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ CQÌ, vÀgÀPÁj, FgÀÄ½î ¨É¯É UÀUÀ£ÀPÉÌÃj d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ£ÀÄß ¸ÀAPÀµÀÖPÉÌ zÀÆrªÉ. FgÀĽîUÉ vÀ¯Á PÉÃfAiÀÄAvÉ £ÁªÀÅ ¤ÃrzÀ J¥ÀàvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä CxÀªÁ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä gÉÊvÀ¤UÉ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ JA§ PÀ®à£É PÀÆqÀ ºÀ®ªÀgÀ°è EzÉ. gÉÊvÀ¤AzÀ PÉ.f.MAzÀPÉÌ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä¤AzÀ E¥ÀàvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉUÉ QéAmÁ¯ï UÀlÖ¯É Rjâ¹zÀ FgÀÄ½î ¨É¯É, ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è J¥ÀàvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ºÉÃUÉ KjvÀÄ? F ¯Á¨sÀ AiÀiÁgÀ Q¸ÉUÉ ¸ÉÃjvÀÄ? KPÀPÁ®zÀ°è GvÁàzÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæºÀPÀ E§âgÀ£ÀÆß ±ÉÆö¸ÀĪÀ dUÀvÀÄÛ JA§ÄzÀÄ EzÀÝgÉ, CzÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀiÁvÀæ. EªÉÇwÛUÀÆ F zÉñÀzÀ°è PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ½UÉ ¤UÀ¢vÀ ¨É¯É JA§ÄzÀÄ E®è JAzÀgÉ, CzÀQÌAvÀ zÀÄgÀAvÀ ¨ÉÃgÉãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ? MAzÀÄ UÀÄAqÀÄ ¦£ÀÄß. vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀªÀ¤UÉ, ¨ÉAQPÀrØ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀªÀ¤UÉ, ZÀ¥Àà° vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀªÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÀ¸ÀÄÛ«UÉ JµÀÄÖ ¨É¯É EqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¤zsÀðj¸À®Ä EgÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀå EAzÀÄ F zÉñÀzÀ°è C£ÀßzsÁvÀ J¤¹PÉÆAqÀ gÉÊvÀ¤UÉ E®è. EzÀQÌAvÀ zÀÄgÀAvÀ ¨ÉÃPÉ?

gÉÊvÀ£À §UÉÎ, CªÀ£À ±ÀæªÀÄzÀ §UÉÎ ªÉâPÉUÀ¼À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ £ÀªÀÄä gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀvÀÛzÀ UÀzÉÝUÉ ºÁQ  ºÀ¹gÀÄ ¸ÉÆ¥ÀÄà vÀĽzÀ ºÁUÉ vÀĽzÀ £ÀAvÀgÀªÁzÀgÀÆ gÉÊvÀ£À ±ÀæªÀÄPÉÌ ¨É¯É zÉÆgÉAiÀħ®èzÉ? UÉÆwÛ®è. K£À£ÀÆß ¤jÃQë¸À¯ÁUÀzÀÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è DvÀä ºÀvÉåAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ vÀgÀUɯÉUÀ¼ÀAvÉ £É®PÀÄÌgÀļÀÄwÛgÀĪÀ gÉÊvÀgÀ ¸Á«£À°è PÉ®ªÀÅ ¸ÀéAiÀÄA PÀÈvÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ½ªÉ EzÀ£ÀÄß vÀ½î ºÁPÀ¯ÁUÀzÀÄ. DzÀgÉ, ¸Á«UÉ ±ÀgÀuÁzÀ ±ÉÃPÀqÀ vÉÆA§vÀÛgÀµÀÄÖ gÉÊvÀgÀ ¸ÁªÀÅ F ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ PÀÆægÀvÀ£À¢AzÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ JAzÀÄ zsÉÊAiÀÄðªÁV ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. EAvÀºÀ C¨sÀzÀævÉAiÀÄ »Ã£À ¹ÜwAiÀÄ°è gÉÊvÀ E£ÀÆß KPÉ ¨sÀÆ«Ä £ÉaÑPÉÆArzÁÝ£É? EzÀÄ CPÀëgÀPÉÌ, ªÀiÁwUÉ ¤®ÄPÀzÀ C«£Á¨sÁªÀ ¸ÀA§AzsÀ. ¨sÀÆ«ÄvÁ¬Ä £ÀªÀÄä£ÀÄß PÉÊ ©qÀ¯ÁgÀ¼ÀÄ JA§ gÉÊvÀgÀ MAzÀÄ CZÀ® £ÀA©PɬÄAzÁV £ÁªÉ¯Áè MA¢µÀÄÖ  C£Àß w£ÀÄßwÛzÉݪÉ. C£ÀßzsÁvÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄð£À £ÀA©PÉ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ¢£À £ÁªÀÅ K£À£ÀÄß w£ÀߨÉÃPÀÄ F §UÉÎ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ.

                                                  ( ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄ°zÉ)


No comments:

Post a Comment